Условия за ползване

Tърговските условия регламентират работата ни по отношение на продажбата на книги към потребителите, както и нашите взаимни права и задължения.
С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте запознати и съгласни с условията по-долу.
Издателството има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.
Авторско право
Уебсайтът iztok-zapad.eu е собственост на "Изток-Запад ТМ" ЕООД (наричано по-долу само Изток-Запад).
Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторско право на Изток-Запад с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично разрешение на издателство Изток-Запад.
Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.
Точност и истинност на информацията
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Издателство "Изток-Запад" не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Издателство Изток-Запад си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Издателство Изток-Запад се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях Издателство Изток-Запад не носи отговорност.

Издаване на фискални касови бележки

Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Наредба № Н-18/2006 г. указва, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка, освен когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително следва да се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата т.е. за всяко плащане, с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод.

От 1.3.2019 г. плащанията от клиентите, избрали наложен платеж в сайта https://iztok-zapad.eu, ще се извършват само и единствено чрез пощенски паричен превод, извършен от лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, като по този начин „Изток-Запад ТМ“ ЕООД се освобождава от задължението за въвеждане в експлоатация на фискално устройство и отчитане на извършваните от Вас продажби чрез издаване на фискални касови бележки по реда определен в Наредба Н-18/2006 г. на МФ.

За направеното от клиента плащане, пощенският оператор /лицензиран куриер/ издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата от клиента сума.

Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава фискални касови бележки.

Служителят на куриерската фирма, доставил или предал в офис пратката Ви, е длъжен да Ви издаде товарителница или разписка, която има официална валидност на касов бон.

Моля, запазете този документ, който има силата на касов бон и удостоверява направеното от Вас плащане както пред нас, така и пред куриерската фирма.

При поръчки с фактура, документа издаден от куриерската фирма се прикача към фактурата.

Проверката дали куриерът е лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ може да се прави в публичния регистър, воден съгласно ЗПУ от Комисията за регулиране на съобщенията, който е публикуван на интернет сайта на същата.

Повече информация: чл. 3, ал. 1; чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г., чл. 25, ал.3, т.4; чл. 113, ал.3; чл. 118; чл. 119 от ЗДДС, чл. 112 от ППЗДДС, чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Политика за поверителност
Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато посещавате нашия уебсайт и закупувате и/или ползвате продуктите, които предлагаме.
Тук можете да намерите информация за това какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.
Моля, обърнете внимание, че този документ се отнася единствено до обработването на посочените по-долу лични данни, които събираме при посещението на уебсайта iztok-zapad.eu и при предоставяните от нас продукти, които могат да бъдат закупени през този уебсайт. Ако посещавате други наши уебсайтове и/или използвате други наши услуги, за целите на които събираме и обработваме Ваши лични данни, е възможно да използваме същите и/или други категории Ваши лични данни за други цели и по друг начин. В такива случаи за Вас ще бъде на разположение друга политика за поверителност, даващо релевантна информация за обработването на Ваши лични данни във връзка с такива други уебсайтове и/или услуги.
Какви данни събираме и за какви цели ги използваме
Събираме различни категории данни в зависимост от целта, за която обработваме същите, напр., за да изпълним задълженията си по договора за продукта, който сте закупили от нас, за да Ви предложим по-добро клиентско обслужване, за да Ви изпращаме релевантна за Вас информация за други подобни продукти, които предлагаме, както и когато Вие сте поискали или сте се съгласили със събирането и обработката на съответните данни.
Данни, които обработваме при сключването и изпълнението на договор за услуга
Когато закупувате продукт през нашия уебсайт, Вие сключвате договор с нас за предоставянето на този продукт. При закупуването на продукт през нашия уебсайта ние събираме от Вас следните категории лични данни, които са ни необходими за изпълнението на задълженията към Вас:
 - ВАШЕТО ИМЕ (ЗА ДА ВИ ИДЕНТИФИЦИРАМЕ КАТО НАШ КЛИЕНТ),
- ВАШИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС (ЗА ДА ВИ ПОТВЪРДИМ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ПОРЪЧКАТА, НАПР. ЗАВЪРШВАНЕТО ИЛИ ПРОМЯНАТА Ѝ)
- ВАШИЯ ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР (ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) (ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС В СЛУЧАЙ НА НУЖДА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКАТА, НАПР. КОГАТО ИМА ПРОБЛЕМ С ПЛАЩАНЕТО, КОГАТО ИСКАМЕ СПЕШНО ДА ВИ УВЕДОМИМ С ПРОМЕНИ ИЛИ ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКУПЕНИЯ ПРОДУКТ),
Данни, които обработваме за целите на сигурността, защитата срещу правни претенции и за да предложим по-добри услуги на нашите клиенти
Клиентски профили
Ако сте закупил и/или ползвал от нас продукт, ние ще продължим да пазим информация за Вас и след като предоставим съответния продукт – Вашето име, имейл адрес, (телефонен номер), история на покупките Ви. Правим това поради две причини.
От една страна, тази информация ни е необходима, за да можем да докажем обстоятелства, свързани с поръчването и предоставянето на продукта в случай на Ваши претенции относно самия продукт. Информацията е възможно да ни бъде необходима и когато сме обект на проверка от компетентен държавен орган, пред който трябва да докажем предоставянето на продукта и други обстоятелства, свързани с него (напр. пред Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите и т.н.). Легитимният ни интерес в този случай е защитата ни срещу Ваши претенции, държавни органи и други трети лица.
От друга страна, можем да използваме отнасящата се до Вас информация, за да поддържаме Ваш клиентски профил, чрез който проследяваме интереса Ви към нашите продукти, както и Вашата удовлетвореност от тях. В този случай извършваме обработка на данните Ви въз основа на легитимния ни интерес да проследяваме развитието на интереса на потенциалните ни клиенти към нашите продукти и да подобряваме предложенията си за тях въз основа на обратната връзка, която получаваме от тях.
И в двете горни хипотези ще съхраняваме Вашата информация до изтичането на погасителната давност, с която се погасяват публичните задължения съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – за период от 6 години, считано от началото на годината/следваща годината, през която сте закупили продукта.
Данни, които обработваме за целите на нашия информационен бюлетин
Нашият уебсайт Ви предлага възможност да Ви изпращаме актуални предложения за продукти, които предлагаме, като се абонирате за нашия информационен бюлетин (newsletter). За целта е необходимо да предоставите единствено Вашия имейл адрес (включително когато вече разполагаме със същия и го обработваме за друга цел, описана по-горе). Обработваме тази категория лични данни въз основа на легитимния ни интерес да поддържаме нашите клиенти и потенциални клиенти информирани за актуалните продукти, оферти и промоции, които предлагаме. Обработваме тези данни и въз основа на Вашето съгласие да получавате информационни бюлетини, което сте изразили с въвеждането на имейл адреса си и натискането на бутона за абониране.
Можете по всяко време лесно да се откажете от абонамента като кликнете върху бутона „Отпиши ме“ във всеки информационен бюлетин, който Ви изпращаме.
Как използваме Вашите данни?
Използваме Вашите лични данни единствено и само за целите, посочени по-горе. Въпреки че определени характеристики на данните, които ни предоставяте, могат да са индикация за допълнителна лична информация (напр. името Ви може да бъде индикация и за религиозна принадлежност, имейл адресът Ви може да бъде индикация за свързаност с дадена организация и т.н.), ние не следим за такива особености ине извършваме какъвто и да е допълнителен анализ или друга обработка на имейл адреси и другите лични данни, с които разполагаме за Вас, с цел профилирането Ви, извличането на допълнителна информация, категоризирането Ви по някакъв начин или вземането на автоматизирани решения, които да имат правни последици за Вас или да Ви засягат по друг начин.
На кого предоставяме данните Ви?
Ние се отнасяме към личните Ви данни изключително сериозно. В рамките на нашата организация достъп до личните Ви данни имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с дейностите, за целите на които съответните лични данни се обработват.
Извън нашата организация е възможно да предоставим личните Ви данни на следните категории получатели:
 - ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ, ЗА ДА ПРЕДОСТАВИМ ЗАКУПЕНИТЕ ОТ ВАС ПРОДУКТИ (КУРИЕРИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ, пр.)
 - ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОИТО СМЕ ВЪЗЛОЖИЛИ ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ (НАПР. ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ЧИИТО СОФТУЕР ИЗПОЛЗВАМЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ, ЗА СЪХРАНЕНИЕТО И ИЗПРАЩАНЕТО НА ИМЕЙЛИ С ИНФОРМАЦИОННИТЕ НИ БЮЛЕТИНИ И Т.Н.). ТОВА СА ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ДЕЙСТВАТ ЕДИНСТВЕНО ПО НАШЕ НАРЕЖДАНЕ И НИТО ИЗПОЛЗВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИ ЦЕЛИ, НИТО ГИ ПРЕДОСТАВЯТ НА ТРЕТИ ЛИЦА.
Изнасяме ли данните Ви извън Европейския съюз?
Към дaтата на настоящата Политика само малка част от личните Ви данни се обработват извън територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.
The Rocket Science Group LLC, организацията, която притежава платформата за управление на имейл кампании, която използваме, е базирана в САЩ. Това означава, че Вашите лични данни, които събираме и обработваме за целите на изпращането на информационните ни бюлетини, се съхраняват и обработват на сървъри на платформата за управление на имейл кампании, които се намират на територията на САЩ. Съгласно чл. 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 на Комисията на ЕС от 12 юли 2016 г. САЩ е държава, която гарантира адекватна степен на защита за личните данни, които се предават към организации в САЩ, включени в списъка към Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, който се поддържа и се предоставя за публичен достъп от Министерството на търговията на САЩ. The Rocket Science Group LLC е включена в този списък, което осигурява защита на личните Ви данни в САЩ съгласно всички приложими изисквания на европейското законодателство.
Как защитаваме личните Ви данни?
Ние полагаме големи усилия, за да защитим нашите клиенти, както и абонатите на нашите електронни бюлетини, от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на техните личните данни. За тази цел предприемаме редица технически и организационни мерки, като:
  - ИЗПОЛЗВАМЕ ЗАЩИТЕНИ УЕБСАЙТОВЕ, ПРЕЗ КОИТО СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ;
 - ИЗВЪРШВАМЕ ПРЕГЛЕДИ НА ПРАКТИКИТЕ СИ ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ФИЗИЧЕСКИТЕ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ, С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП ДО СИСТЕМИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ;
 - ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ В РАМКИТЕ НА НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИМАТ САМО ЛИЦА, ЧИИТО ТРУДОВИ ФУНКЦИИ ИЗИСКВАТ ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ С ОГЛЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО ДАННИТЕ СА БИЛИ СЪБРАНИ И СЕ ОБРАБОТВАТ;
 - ВКЛЮЧВАМЕ ДОГОВОРНИ КЛАУЗИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ДОГОВОРИ, КОИТО СКЛЮЧВАМЕ СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ И ТРЕТИТЕ ЛИЦА, НА КОИТО ВЪЗЛАГАМЕ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ;
 - ИЗПОЛЗВАМЕ САМО ТАКИВА ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОИТО ВЪЗЛАГАМЕ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ПРИДЪРЖАТ КЪМ НАЙ-ВИСОКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ДЕМОНСТРИРАНА КАКТО ЧРЕЗ НАЛИЧИЕТО НА СЪОТВЕТНИ СЕРТИФИКАЦИИ, ТАКА И ЧРЕЗ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГУЛЯРНИ ОДИТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ.
Вашите права във връзка с обработването на Ваши лични данни
Като субект на Вашите лични данни Вие имате редица права, насочени към Изток-Запад като администратор на данните. Описание на тези права и редът за упражняването им са посочени по-долу.
Всички посочени права можете да упражните чрез писмено заявление до Изток-Запад в свободен текст, отправено лично от Вас или от изрично упълномощено от Вас лице.
Можете да изпратите съответното заявление на пощенския адрес или имейл адреса на нашето длъжностно лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма на надвишава един месец.
Моля да имате предвид, че няма да изпълним направено от Ваше име искане, ако не можем да се уверим, че искането действително изхожда от Вас (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, оправено по пощата, че Вие сте действителния изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да Ви помолим да представите заявлението в наш офис (за да можем да Ви идентифицираме).
ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Вие имате право да получите от нас информация за това дали обработваме лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до самите данни, както и до информация за:
 - КАТЕГОРИИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ;
 - ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО;
 - ПОЛУЧАТЕЛИТЕ ИЛИ КАТЕГОРИИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ, ПРЕД КОИТО СА ИЛИ ЩЕ БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПО-СПЕЦИАЛНО ПОЛУЧАТЕЛИТЕ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ;
 - КОГАТО Е ВЪЗМОЖНО, ПРЕДВИДЕНИЯ СРОК, ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, А АКО ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО, КРИТЕРИИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ТОЗИ СРОК;
 - СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПРАВО ДА ИЗИСКАТЕ ОТ НАС КОРИГИРАНЕ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ВАС, ИЛИ ДА СЕ НАПРАВИ ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ТАКОВА ОБРАБОТВАНЕ;
 - ПРАВОТО ВИ НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН;
 - КОГАТО ЛИЧНИТЕ ДАННИ НЕ СЕ СЪБИРАТ ОТ ВАС, ВСЯКАКВА НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕХНИЯ ИЗТОЧНИК;
 Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.
Ще Ви предоставим безплатно копие от Вашите лични данни, които обработваме, както и информацията, посочена в горния списък. Ако поискате допълнителни копия от данните, е възможно да определим разумна такса за всяко такова допълнително копие въз основа на административните разходи за създаването му.
 - ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ
Ако смятате, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, имате право да искате допълването им, като се имат предвид целите на обработването.
  - ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ
Когато обработваме Ваши лични данни въз основа на предоставено от Вас съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Ви ще преустановим дейностите по обработка на личните Ви данни, обработвани въз основа на съгласието Ви, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е да продължим да обработваме същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са ни необходими, за да Ви предоставим услуга, която сте закупили от нас).
 - ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО
Вие имате право да възразите срещу обработката на Ваши лични данни в случаите, в които ги обработваме въз основа на обществен интерес или въз основа на нашите легитимни интереси, когато смятате, че във Вашия конкретен случай това обработване е несъвместимо със защитата на Вашите интереси, права и свободи. В такива случаи, ако не можем да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи данни, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще прекратим обработването на тези лични данни.
Когато обработваме Ваши лични данни за целите на директния маркетинг (какъвто е случаят с обработката на данни за целите на изпращането на електронни бюлетини), можете да възразите срещу тази обработка на данни, в който случай ние незабавно ще я преустановим. Освен чрез заявление в този смисъл, можете да ни покажете желанието си да прекратим обработката за целите на изпращането на електронни бюлетини и като се отпишете от абонамента за всички електронни бюлетини чрез хипервръзката (линк) за отписване, която е част от всеки имейл, с който Ви изпращаме електронен бюлетин.
 - ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общо правило:
Вие имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, а ние сме длъжни да изтрием без ненужно забавяне личните Ви данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
 -  ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПОВЕЧЕ НЕ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО СА БИЛИ СЪБРАНИ ИЛИ ОБРАБОТВАНИ ПО ДРУГ НАЧИН;
 - ВИЕ СТЕ ОТТЕГЛИЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ, КОГАТО ДАННИТЕ СА БИЛИ ОБРАБОТВАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ, И НЯМА ДРУГО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО;
 - ВИЕ СТЕ ВЪЗРАЗИЛИ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО И НИЕ НЯМАМЕ ЛЕГИТИМНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО, КОИТО ДА ИМАТ ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕД ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДИ;
 - ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА БИЛИ ОБРАБОТВАНИ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО;
 - ЛИЧНИТЕ ДАННИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗТРИТИ С ЦЕЛ СПАЗВАНЕТО НА НАШЕ ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ.
Изключения от правилото:
Правото Ви да искате изтриване на личните Ви данни не се прилага, съответно ние нямаме задължение да изтрием данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
 - ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕТО И ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ;
- ЗА СПАЗВАНЕ НА НАШЕ ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, КОЕТО ИЗИСКВА ОБРАБОТВАНЕ, ИЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС ИЛИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ОФИЦИАЛНИ ПРАВОМОЩИЯ, КОИТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ НА ИЗТОК-ЗАПАД;
 - ПО ПРИЧИНИ ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 2, БУКВИ З) И И), КАКТО И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 3 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ;
 - ЗА ЦЕЛИТЕ НА АРХИВИРАНЕТО В ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС, ЗА НАУЧНИ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЛИ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ЦЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 89, ПАРАГРАФ 1 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ, ДОКОЛКОТО СЪЩЕСТВУВА ВЕРОЯТНОСТ ИЗТРИВАНЕТО НА ДАННИТЕ ДА НАПРАВИ НЕВЪЗМОЖНО ИЛИ СЕРИОЗНО ДА ЗАТРУДНИ ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ТОВА ОБРАБОТВАНЕ;
 - ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО, УПРАЖНЯВАНЕТО ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ.
 - ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО
В посочените по-долу случаи имате право да поискате от нас временно да спрем всяка друга обработка на личните Ви данни с изключение на тяхното съхранение:
- КОГАТО ОСПОРВАТЕ ТОЧНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ – ЗА СРОК, КОЙТО НИ ПОЗВОЛЯВА ДА ПРОВЕРИМ ТОЧНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ;
- КОГАТО ОБРАБОТВАНЕТО Е НЕПРАВОМЕРНО, НО ВИЕ НЕ ЖЕЛАЕТЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ДА БЪДАТ ИЗТРИТИ, А ИСКАТЕ ВМЕСТО ТОВА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ;
- КОГАТО НЕ СЕ НУЖДАЕМ ПОВЕЧЕ ОТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО, НО ВИЕ ГИ ИЗИСКВАТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО, УПРАЖНЯВАНЕТО ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ;
- КОГАТО СТЕ ВЪЗРАЗИЛИ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО СЪГЛАСНО Т. 9.4 В ОЧАКВАНЕ НА ПРОВЕРКА ДАЛИ НАШИТЕ ЛЕГИТИМНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА ИМАТ ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕД ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ.
В изброените случаи можем да извършваме обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено с Вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.
 - ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ
Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша стана, когато:
 - ОБРАБОТВАМЕ ДАННИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ КОГАТО ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ Е НЕОБХОДИМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ДОГОВОР МЕЖДУ ВАС И НАС; И
 - ОБРАБОТВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО АВТОМАТИЗИРАН НАЧИН.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните Ви данни от Изток-Запад към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.
- ПРАВОТО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН
Ако смятате, че обработваме личните Ви данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.
"Изток-Запад ТМ" ЕООД е вписано като "АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ" в "Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри" към Комисията за защита на личните данни, с ИН 117184 от 23 март 2011 г.
Промени
При съществени промени в обстоятелствата, посочени в настоящата Политика, включително когато възнамеряваме да обработваме личните Ви данни за цел, различна от тази, за която са събрани (и във всички случаи съгласно изискванията на приложимото законодателство), ще Ви уведомим своевременно на посочения от Вас имейл адрес.
Контакт с нас
Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на Издателство Изток-Запад и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: office@iztok-zapad.eu
Отзиви за книгите

Отсъстващи бащи, изгубени синове

Отсъстващи бащи, изгубени синове...

Мисля, че всеки би имал полза да прочете тази книга, но особено ценна е тя за мъжете, разб..

Оръжия за масово обезличаване

Оръжия за масово обезличаване...

Книга от която ми настръхнаха косите. Авторът затвърди една идея, която проумях преди годи..

За безкрайното, вселената и световете

За безкрайното, вселената и световете...

Хората, мислещи с главите си, рядко биват харесвани от когото и да е било. Животът на Джор..

Sapiens. Кратка история на човечеството

Sapiens. Кратка история на човечеството...

Нека всеки читател, който се интересува от това накъде върви човешкият род в развитието си..

Сянката на вятъра

Сянката на вятъра

Това е една от най-хубавите книги, които съм чел някога. Книга, която ще остане в мислите ..

Конан. Том 2

Конан. Том 2

Страхотна колекция за любителите на Конан. Преводът също е добър- може да се убедите и от ..

Играта на ангела

Играта на ангела

"Сянката на вятъра" и "Играта на ангела" могат да бъдат четени и като самостоятелни книги,..

Ужас

Ужас

Планирате ли нов тираж на книгата, изглежда да е доста интересна?..

Номер 13

Номер 13

Много приятна изненада. Харесвам разказите на М. Р. Джеймс, а сега и този том, тези не съм..

Антикрехкост

Антикрехкост

Книга която задължително трябва да се прочете! Предполагам че ще е по-интересна за хора с ..

Извън контрол

Извън контрол

Книгата е хубава, но за да бъде по-добре разбрана е необходима като основа "Обществото на ..

Където и да идеш, ти си там

Където и да идеш, ти си там...

Уникална книга, която се води продължение на главния му труд Full Catastrophe Living. Джон..

Разчетени послания. Символи и реликви от българските земи

Разчетени послания. Символи и реликви от бълг...

Христо Буковски е уникален писател.На мен ми е любим писател.Сигурна съм,че и тази книга щ..

Докато аз и ти сме едно. От зачатието до раждането

Докато аз и ти сме едно. От зачатието до ражд...

Този дневник е единствен по рода си, за майките, които искат да дадат най-доброто начало н..

Ужас

Ужас

Планирате ли нов тираж? Книгата е изчерпана навсякъде...

Мъдростта на несигурността
Голяма книга за малки нещотърсачи
Препоръчай книга
Безумие (Маккамън)

Записване за бюлетин

При записване се съгласявате с обработката на личните ви данни единствено за маркетингови цели. Повече на Политика за защита на личните данни.

На фокус

„Еуфория“ - стремежът към неизвестното

18/09/2020

Вдъхновена от съдбата на един от най-влиятелните антрополози на XX век – Маргарет Мийд*, – „Еуфория“ разказва истор..

Спри да преживяваш миналото и да се тревожиш за бъдещето

14/09/2020

На най-важните житейски кръстопътища няма никакви пътни знаци.Чарли Чаплин Алън Уотс е един от най-големите ав..

Всеки от нас е капитанът на лодката на своята радост

08/09/2020

„Между небето и Лу” не е книга, а ферибот, който тръгва веднага след като излезеш от книжарницата и разтвориш първи..

Рихард Зорге – да играеш на зарове със съдбата

03/09/2020

Неспирното трескаво движение, в което прекарва живота си, е само маскировъчно облекло за една личност, превърнала с..