Irina Kazandjieva-Yordanova

Irina Kazandjieva-Yordanova

доц. д-р Ирина Казанджиева-Йорданова има бакалавърска степен по Финанси (профил Банково дело) от катедра „Финанси“ на УНСС (2001 г.). Впоследствие придобива магистърска степен по Финанси и Банково дело към Стопанския факуртет на СУ „Св. Климент Охридски“, защитавайки магистърска теза „Кредитирането в България в условията на Паричен съвет“ ( 2004 г.). Още по време на следването си тя постъпва на работа отначалото като икономист, а впоследствие и като експерт в отдел „Парична и банкова статистика“ на БНБ (2002 – 2006 г.) В периода 2004 - 2007 г. е редовен докторант по Финанси, специалност Парична теория и парична политика, към катедра „Финанси“ на УНСС. След успешна защита на дисертационен труд на тема „Защитата на потребителите и нелихвените разходи по потребителските и жилищните кредити (по примера на България)“ през 2007 г. ВАК й присъжда научната степен „доктор“ по икономика. През периода 2005 - септември 2011 г. е хонорован асистент към катедра „Финанси“ на УНСС, а от октомври 2011 г. вече е редовен асистент към катедрата по Банково дело и Парична теория и парична политика.


Too Big to Fail" Doctrine"
-20%
TOP

Too Big to Fail" Doctrine"

€5.72 €7.16 Ex Tax: €5.25

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)

Newsletter Subscribe

Submitting this form you agree to receive communications by email and you agree with our Privacy Policy